ارتباط بین خودتنظیمی هیجانی با کیفیت زندگی در نوجوانان و جوانان همزاد چندتایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین خودتنظیمی هیجانی با کیفیت زندگی در نوجوانان و جوانان همزاد چندتایی  است.
روش‌کار: جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل تمامی دوقلوها و چندقلوهای دختر و پسری است که در گروه سنی 30-15 سال عضو جامعه همیار دوقلو هستند که 260 نفر از آنان به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌های دشواری های تنظیم هیجانی و کیفیت زندگی SF36 بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد ابعاد دشواری در تنظیم هیجانات از جمله عدم پذیرش پاسخ های هیجانی (r=-0.212)، دشواری دست زدن به رفتار هدفمند (304/0- =r)، فقدان آگاهی هیجانی (466/0- =r)، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی (453/0- =r) و فقدان شفافیت هیجانی (600/0- =r) با نمره کیفیت زندگی همبستگی منفی  و معنی‌دار دارد. یعنی با افزایش دشواری تنظیم هیجانی برای ابعاد ذکر شده کیفیت زندگی کاهش داشته است یا به عبارت دیگر با افزایش مهارت‌های تنظیم هیجانات کیفیت زندگی  افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش جهت آگاهی والدین از چگونگی مهارت‌های خودتنظیمی هیجانی بر کیفیت زندگی چندقلوها می‌تواند اثر مطلوبی داشته باشد و باعث آموزش الگوهای صحیح خودتنظیمی هیجانی چندقلوها شود. پیشنهاد می‌گردد کلاس‌های آموزشی و کارگاه‌های آموزشی هم برای والدین و هم برای فرزندان همزاد چندتایی در زمینه مهارت‌های خودتنظیمی هیجانی برگزار شود.

کلیدواژه‌ها