کلیدواژه‌ها = فرسودگی زناشویی
اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان زناشویی فرسودگی شغلی، نگرش های ناکارآمد، و خودناتوانی مراجعی که به دنبال آن هستند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22038/jfmh.2024.76131.3094

امید گل محمدی؛ جعفر طالبیان شریف؛ محمود آزادی