کلیدواژه‌ها = گروه‌درمانی
بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر باورهاى ارتباطى و دلزدگی دانشجویان پسر متاهل

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 607-615

10.22038/jfmh.2016.8027

یاسر کلال قوچان عتیق