دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، فروردین و اردیبهشت 1388