باورهای فراشناختی و سلامت عمومی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی تهران

چکیده

فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است. این مفهوم در برگیرنده ی دانش، فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت و یا کنترل می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط باورهای فراشناختی با سلامت عمومی دانشجویان انجام شده است.
روش کار: تعداد 100 نفر (56 دختر و 44 پسر) از دانشجویان دانشکده ی روان شناسی دانشگاه آزاد کرج به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب و علاوه بر سئوالات دموگرافیک به پرسش  نامه‌ی باورهای فراشناختی ولز و کارترایت و پرسشنامه ی سلامت عمومی پاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد.
یافته ها: بین نمرات افراد در مقیاس‌های باورهای فراشناختی و سلامت عمومی همبستگی مثبت معنی‌داری وجود داشت به عبارتی با افزایش نمره
ی فرد در مقیاس فراشناختی، وضعیت سلامت عمومی وی بدتر می شد. هم چنین نمره ی کلی با نمرات افراد در ابعاد کنترل ناپذیری و خطر، باورهای ثبت درباره ی نگرانی، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار رابطه ی معنی داری داشت (001/0P<) ولی با نمره ی عامل وقوف شناختی رابطه ی معنی‌داری نداشت. بهترین پیش بینی کننده ی وضعیت سلامت عمومی، نمره ی فرد در عامل فراشناختی کنترل ناپذیری و خطر بود.
نتیجه گیری: باورهای فراشناختی از عوامل موثر در وضعیت سلامت  روانی هستند و می توان با تغییر فراشناخت‌هایی که شیوه‌های ناسازگارانه ی فکرات منفی را زیاد می‌کنند و یا باعث افزایش باورهای منفی عمومی می گردند به بهبود وضعیت سلامت  روانی دانشجویان کمک کرد.
 

کلیدواژه‌ها