بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر بهبود کیفیت زندگی، کاهش علایم اضطراب و افسردگی در سالمندان ساکن سرای سالمندان خصوصی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران

4 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه: هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم نوپدید موضوعی است که به جایگاه و نقش هیجانات، احساسات و عواطف و تنظیم آن‌ها در انسان اشاره دارد و از آن به عنوان یک متغیر مرتبط با کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی نام برده می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر بهبود کیفیت زندگی، کاهش علایم اضطراب و افسردگی در سالمندان ساکن سرای سالمندان خصوصی شهر تهران بود.
روش‌ کار: این پژوهش بالینی بر روی 24 نفراز سالمندان ساکن سرای خصوصی سالمندان با روش نمونه‌ گیری در دسترس انجام گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) بود. گروه آزمون تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفتند در حالی که گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت ننمودند. نتایج توسط  نرم‌افزار  SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ ها: آموزش هوش هیجانی تاثیر مثبت و معنی‌داری  بر بهبود کیفیت زندگی، بهبود علایم روانی و کاهش علایم اضطراب و افسردگی سالمندان ساکن سرای سالمندان داشته است (05/0>P).
نتیجه‌ گیری: نتایج به دست آمده حاکی است که هوش هیجانی می‌تواند به عنوان یک متغیر تعدیل‌کننده و مهم، تاثیر تعیین کننده‌ای بر بهبود کیفیت زندگی، کاهش علایم اضطراب و افسردگی سالمندان داشته  باشد.

کلیدواژه‌ها