مقایسه‌ی شایستگی‌های عاطفی یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی تحصیلی مدارس عادی با هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون پرورشی و فرهنگی دوره‌ی راهنمایی و متوسطه، رودسر، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی شایستگی‌های عاطفی یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی تحصیلی در مدارس عادی و هوشمند شهرستان رودسر در سال تحصیلی 92- 1391 بوده است.
روش‌کار: روش پژوهش حاضر، علی– مقایسه‌ای و ابزار مورد استفاده، پرسش‌نامه‌ی شایستگی عاطفی گلمن (1998) بود. به منظور تعیین پایایی پرسش‌نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که 84/0 به دست آمد. در این پژوهش از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و از آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین شایستگی‌های عاطفی یادگیری دو گروه از دانش‌آموزان در مولفه‌های خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزشی، آگاهی اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (05/0<P).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که بین شایستگی‌های عاطفی یادگیری دانش‌آموزان دختر مدارس عادی و هوشمند، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها