بررسی دانش، نگرش، عملکرد دانش‌آموزان نسبت به فناوری اطلاعات و موانع استفاده از آن در اوقات فراغت آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، هندیجان، خوزستان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه دانش و فناوری اطلاعات به مدد پرکردن اوقات فراغت انسان آمده‌اند و این پژوهش با هدف بررسی دانش، نگرش، عملکرد و موانع استفاده از فناوری اطلاعات
در اوقات فراغت دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران در سال 84-1383  انجام گرفت.
روش‌کار: در این تحقیق توصیفی در سال 84-1383  با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته 300 دانش‌آموز با روش نمونه گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای و با استفاده از جدول مورگان از بین 124000 دانش‌آموز انتخاب شدند. داده‌ها با آمار توصیفی و نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: اکثریت دانش آموزان (2/84%) آشنایی کمی نسبت به فناوری اطلاعات داشتند. اکثریت، نگرش مثبتی نسبت به این فناوری از خود نشان داده‌اند. رابطه بین میزان دانش و نوع استفاده از فناوری اطلاعات، منفی بوده است ( 169/-R= ) و هم‌چنین رابطه بین میزان دانش و میزان اسنتفاده آنان از فناوری اطلاعات، مثبت (23/0R=) بوده است. اکثریت آنان عدم انگیزه، محدودیت‌های تکنولوژی و هزینه‌های بالای فناوری اطلاعات را مانعی در استفاده از آن می‌دانستند.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد اکثریت دانش‌آموزان، شناخت پایینی در استفاده از فناوری داشتند و هزینه‌های بالا و محدودیت‌های تکنولوژیکی و عدم انگیزه را در استفاده کم از این فناوری، موثر می‌دانستند.

کلیدواژه‌ها