بررسی مقایسه‌ای اضطراب و افسردگی در نوجوانان با اختلال شاخص توده‌ی بدنی و نوجوانان طبیعی

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیماری‌های کودکان، بیمارستان آموزشی ولی‌عصر (عج)، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

4 کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، گروه رادیوتراپی انکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر بیماری‌های غیر واگیر هم‌چون چاقی سهم عمده‌ای در بیماری‌ها و مرگ و میر جوامع بشری داشته‌اند. این بیماری‌ها با اختلال عملکرد دستگاه‌های مختلف بدن همراهی دارند. این مطالعه به‌منظور بررسی مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی در نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن در مقایسه با نوجوانان طبیعی انجام گردید.
روش‌کار: این پژوهش تحلیلی مورد- شاهدی بر روی نوجوانان شهر بیرجند انجام پذیرفت. جهت تعیین میزان اضطراب در افراد مورد مطالعه از مقیاس خودسنجی اضطراب زانک و جهت سنجش میزان افسردگی از شاخص‌های افسردگی کودکان و نوجوانان استفاده شد. در این پژوهش داده‌ها پس از جمع‌آوری در نرم افزار SPSS نسخه‌ی 15 وارد و با آزمون‌های آماری مجذور خی، آزمون دقیق فیشر و تی مستقل تحلیل گردیدند. 
یافته‌ها: تعداد 204 نوجوان به مطالعه وارد شدند. میانگین نمره‌ی اضطراب در نوجوانان با اختلال شاخص توده‌ی بدنی به طور معنی‌داری بیشتر از نوجوانان طبیعی بود (1/37 در مقابل 1/31) (001/0>P). هم‌چنین میانگین نمره‌ی افسردگی در نوجوانان با اختلال شاخص توده‌ی بدنی به طور معنی‌داری بیشتر از نوجوانان طبیعی بود (3/14در مقابل 49/5) (001/0>P). 
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بین وجود اضطراب و افسردگی و اختلال شاخص توده‌ی بدنی در نوجوانان، ارتباط معنی‌داری وجود داشته است و اختلال شاخص توده‌ی بدنی بر اضطراب و افسردگی نوجوانان، موثر است.

کلیدواژه‌ها