پیش‌بینی میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر بر اساس ویژگی‌های شخصیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین اختلالات روان شناختی‌ که همراه با تحولات اجتماعی، بیشتر خود را نشان داده، اختلال اضطراب اجتماعی است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران بر اساس ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها صورت پذیرفت.
روش‌کار: جامعه آماری این پژوهش توصیفی، شامل تمام دانشجویان دختر دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 94-1393 بود و تعداد 384 نفر دانشجو از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به اضطراب اجتماعی از مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (FNE,SAD) و برای ویژگی‌های شخصیتی از فرم کوتاه پرسش‌نامه‌ی شخصیتی (NEO) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه‌ی 22 و به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (هم‌زمان) انجام پذیرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بعد روان‌رنجورخویی، پیش‌بینی‌کننده‌ی مثبت و معنی‌دار اضطراب اجتماعی (000/0P<، 50/0=β) و ابعاد برون‌گرایی (000/0P<، 32/0- =β) و توافق‌پذیری (049/0P<، 10/0- =β)، پیش‌بینی‌کننده‌ی منفی و معنی‌دار اضطراب اجتماعی هستند. ابعاد تجربه‌پذیری و وظیفه‌شناسی، توان پیش‌بینی اضطراب اجتماعی را ندارند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از این است که ویژگی‌های شخصیتی مختلف پیش‌بینی‌کننده‌های متفاوت از سطوح اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها