اثربخشی برنامه چندبعدی رسد بر مهارت‏های سه‌گانه رمزگشایی، سیالی و درک‏مطلب کودکان نارسا خوان ابتدایی شهرستان بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ، یاسوج، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه چندبعدی رسد بر مهارت‏های سه‏گانه خواندن (رمزگشایی، سیالی،درک‏مطلب) دانش‏آموزان نارساخوان پایه‏ی اول و دوم ابتدایی انجام گرفت.
روش‌کار: جامعه‏ی آماری این پژوهش بالینی پژوهش شامل دانش‏آموزان نارساخوان دختر و پسری بودند که به مرکز اختلالات شهرستان بهبهان معرفی شده بودند. از بین این دانش‏آموزان ابتدا دانش‏آموزان پایه‌ی اول و دوم جدا شدند. سپس از بین آن‏ها 30 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند که به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. برای گروه آزمون برنامه ترمیمی چندبعدی رسد طی 21 جلسه یک ساعته انجام گرفت و گروه شاهد هیچ مداخله‏ای دریافت نکرد. برای گردآوری داده‏ها از آزمون هوش وکسلر و آزمون تشخیصی خواندن (جدول سمن) و برنامه چندبعدی رسد استفاده و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری کوواریانس تک‌متغیری و چند متغیری انجام شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره‏های خواندن، رمزگشایی، سیالی و درک مطلب پس‏آزمون گروه آزمون با پیش‏آزمون، تفاوت معناداری دارد (001/0=P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش می‏توان گفت که برنامه چندبعدی رسد موجب بهبود عملکرد خواندن دانش‏آموزان نارساخوان گردید.

کلیدواژه‌ها