تاثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: هوش موفق ترکیبی از توانایی‌های تحلیلی، خلاق و عملی است که به افراد برای سازگاری، انتخاب و تغییر محیط به منظور رسیدن به اهداف خود در زندگی، با توجه به بافت فرهنگی–اجتماعی کمک می‌کند.  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجو معلمان پسر دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی امام جعفر صادق (ع) بهبهان است.
روش‌کار: در این پژوهش توصیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 50 دانشجو انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه 25 نفری به ‌عنوان گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند و گروه آزمون در قالب یک کلاس درسی، مورد آموزش بسته آموزشی هوش موفق قرار گرفت. هر دو گروه در پیش‌آزمون و پس‌آزمون با پرسش‌نامه‌های تفکر انتقادی واتسون-گلاسر و تحمل ابهام مک لین مورد سنجش قرار گرفتند. در تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
یافته‌ها: آموزش مولفه‌های هوش موفق توانسته است تفکر انتقادی و تحمل ابهام را در دانشجویان افزایش دهد. دو خرده‌مقیاس شناسایی مفروضات و تعبیر و تفسیر، از متغیر تفکر انتقادی، تحت تاثیر آموزش هوش موفق بهبود یافتند.
نتیجه‌گیری: آموزش مولفه‌های هوش موفق و تدریس بر اساس این رویکرد در دانشگاه‌های کشور، روند جدیدی را در زمینه آموزش و یادگیری دانشجویان ارایه می‌دهد و هم‌چنین می‌تواند نوع نگاه تازه‌ای نسبت به مسایل پیرامون را برای دانشجویان باز گذارد.

کلیدواژه‌ها