کلیدواژه‌ها = مهارت های اجتماعی
تدوین و بررسی اثربخشی برنامه پیشگام آموزشی پیش دبستان بر مهارت های اجتماعی و کارکرد های اجرایی کودکان پیش دبستان: مطالعه ای مقدماتی بر طرح ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22038/jfmh.2022.57133.2907

علی کامرانی؛ سیامک طهماسبی؛ علی محمد زنگانه؛ ناصر پناهی


مقایسه مهارت های اجتماعی بین فرزندان خانواده های تک فرزند و چند فرزند

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 211-216

10.22038/jfmh.2020.16866

Firoozeh Derakhshanpour؛ Afifeh Khosravi؛ Azaleh Khajavi؛ Najmeh Shahini؛ Leila Kashani؛ Zanireh Salimi