تدوین و بررسی اثربخشی برنامه پیشگام آموزشی پیش دبستان بر مهارت های اجتماعی و کارکرد های اجرایی کودکان پیش دبستان: مطالعه ای مقدماتی بر طرح ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گروه توانبخشی

2 دکتری روانشناسی بالینی، استادیار گروه آموزشی آموزش کودکان پیش دبستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 پزشک ، ارشد سلامت عمومی، مدیرکل پیش گیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضایه، دادگستری کشور، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کودکان پیش دبستان، گروه آموزشی آموزش کودکان پیش دبستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

زمینه: عوامل اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و ویژگی‌ها و توانایی‌های فردی ازجمله عوامل مؤثر در پیدایش جرم هستند اگرچه ایجاد تغییر عوامل اقتصادی و اجتماعی جامعه به‌طور مستقیم کاری بسیار پرهزینه است در کنار آن ایجاد تغییرات به‌طور غیرمستقیم در این عوامل می‌تواند از طریق ایجاد مهارت‌ها و توانایی‌های فردی مناسب ممکن گردد. از این رو مطالعه حاضر باهدف ارتقا مهارت‌های کودکان با نگاه پیش‌گیری رشد مدار اجرا گردیده است. روش اجرا در این مطالعه به صورت شبه آزمایشی بود، نمونه مورد مطالعه 32 کودک از میان مهد کودک های شهر مشهد به صورت در دسترس انتخاب شده و آموزش ها توسط مربیان مهد کودک که در کارگاه های لازم شرکت کرده بودند ارایه شد. برای ارزیابی از پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی گرشام و الیوت و پرسشنامه ارزیابی رفتاری کارکرد های اجرایی استفاده گردید. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS v23 انجام شد. یافته ها: در اثر مداخله برنامه ریزی(w=2.88, p=0.002)، مهارگری(w=2.74, p=0.005) و انتقال توجه(w= 2.61, p= 0.008) از کارکرد های اجرایی و نیز همکاری(w=2.2, p=0.03) از مهارت های اجتماعی بهبود داشته اند و سایر موارد تغییر و یا بهبودی معناداری یافت نگردید. نتیجه گیری: مداخله در مقطع پیش دبستان با استفاده از مهارت های اجتماعی، فکر ورزی و کد نویسی می تواند باعث بهبود همکاری از مهارت های اجتماعی و برنامه ریزی، مهارگری و انتقال توجه از کارکرد های اجرایی گردد و در نهایت این مهارت ها می توانند زمینه های اقتصادی و فردی گرایش به جرم را در افراد کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات