مقایسه مهارت های اجتماعی بین فرزندان خانواده های تک فرزند و چند فرزند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Associate professor of child and adolescent psychiatry, Golestan Research Center of Psychiatry (GRCP), Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

2 Sports Medicine Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 General practitioner, Golestan Research Center of Psychiatry (GRCP), Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

4 Assistant professor of psychiatry, Golestan Research Center of Psychiatry (GRCP), Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

5 Assistant professor of psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش نرخ خانواده های تک فرزند ، این مطالعه با هدف مقایسه مهارت های اجتماعی بین فرزندان خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 2016 در مدارس ابتدایی گرگان انجام شد. شرکت کنندگان شامل 336 کودک 9 تا 12 ساله بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. پرسشنامه مهارتهای اجتماعی گرشام و الیوت توسط والدین و معلمان تکمیل شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS ، آزمون t و آمار ANOVA تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: در این مطالعه 366 کودک 9 تا 12 ساله (150 دختر و 216 پسر) وارد شدند. در میان این کودکان ، 163 نفر تک فرزند بودند و 203 نفر از آنها حداقل یک خواهر و برادر داشتند. مهارتهای اجتماعی در فرم ویژه معلم، تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان داد (01/0> P). میانگین نمره مشکلات رفتاری و کفایت تحصیلی در هر دو فرم والدین و معلم، تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشت. کودکانی که والدینی با مدرک تحصیلی بالاتر و مادران شاغل داشتند دارای نمرات بالاتری در کفایت تحصیلی بودند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها ، نمرات مهارت های اجتماعی در فرزندان خانواده های چند فرزند بیشتر از فرزندان تنها است. کودکانی که دارای والدین با تحصیلات بالا هستند، از کفایت تحصیلی بالاتر و مشکلات رفتاری کمتری نسبت به همسالان خود با والدین با تحصیلات پایین برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


 1. Schwartz A. Current pediatric references. J Pediatrics 1954; 45(6): 63-76.
 2. Shahim S. Reliability of the social skills rating system in a group of Iranian children. Psychol Rep 2001; 89(3): 566-70.
 3. Riggio RE, Sotoodeh Y. Social skills and birth order. Psychol Rep 1989; 64(1): 211-7.
 4. Falbo T. Reasons for having an only child. Journal of population 1978; 1(2): 181-4.
 5. Kwan Y-K, Ip WC. Life satisfaction, perceived health, violent and altruistic behaviour of Hong Kong Chinese adolescents: Only children versus children with siblings. Child Indic Res 2009; 2(4): 375-89.
 6. Falbo T, Polit DF. Quantitative review of the only child literature: Research evidence and theory development. Psychol Bull 1986; 100(2): 176.
 7. Sang SA, Nelson JA. The effect of siblings on children's social skills and perspective taking. Infant Child Dev 2017; 26(6): e2023.
 8. Cagdas A, Temiz G, Cinkilic Inel H. Analysis of social skills of first class elementary school student in terms of sex, birth order, number of siblings and mother education level. Inter Proceed Econom Dev Res 2012; 34: 117-21.
 9. Satourian SA, Tahmassian K, Ahmadi MR. [Comparison of behavioral problems of children in single-child and multiple-child families]. Journal of psychology and religion 2014; 13(7): 65-80. (Persian)
 10. Hashembeigi E, Sarveghad S. [Comparison of social adaptation between only child and multiple child students]. Proceeding of the 2nd Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Diseases of Iran. Ghom: Sourosh Hekmat Razavi Islamic Research and Study Center; 2015. Ghom: Iran. (Persian)
 11. Gresham FM, Elliott SN, Vance MJ, Cook CR. Comparability of the social skills rating system to the social skills improvement system: Content and psychometric comparisons across elementary and secondary age levels. School Psychol Q 2011; 26(1): 27.
 12. Eslami AA, Mazaheri MA, Mostafavi F, Abbasi MH, Noroozi E. [Farsi version of social skills rating system-secondary student form: Cultural adaptation, reliability and construct validity]. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences 2014; 8(2): 97. (Persian)
 13. Tavares MB, Fuchs FC, Diligenti F, Abreu JRPd, Rohde LA, Fuchs SC. Behavioral characteristics of the only child vs first-born and children with siblings. Braz J Psychiatry 2004; 26(1): 17-23.
 14. Goodarzi S, Derakhshanpour F, Sadr S, Yasami MT. [Comparison of behavioral disorders in single child vs. multiple children families]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2003; 9(1): 20-6. (Persian)
 15. Downey DB, Condron DJ. Playing well with others in kindergarten: The benefit of siblings at home. J Marr Fam 2004; 66(2): 333-50.
 16. Yucel D, Bobbitt-Zeher D, Downey DB. Quality matters: Sibling relationships and friendship nominations among adolescents. Child Indic Res 2018; 11(2): 523-39.
 17. Conger KJ, Kramer L. Introduction to the special section: Perspectives on sibling relationships: Advancing child development research. Child Dev Perspect 2010; 4(2): 69-71.
 18. Kramer L. The essential ingredients of successful sibling relationships: An emerging framework for advancing theory and practice. Child Dev Perspect 2010; 4(2): 80-6.
 19. Khan RMA, Iqbal N, Tasneem S. The influence of parents' educational level on secondary school students academic achievements in district Rajanpur. J Educ Pract 2015; 6(16): 76-9.
 20. Sule H, Deba AT, Kurba IM, Ulea TP, Simon K. Influence of parents’ educational status on students’ academic achievement in physics at science secondary school level in Gombe, Gombe State. Gombe technical education journal 2018; 11(1): 99-105.