کلیدواژه‌ها = همدلی
تاثیر آموزش مبتنی بر زمینه در کارآموزی روان‌پرستاری بر مهارت همدلی با بیمار دانشجویان پرستاری

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 299-305

10.22038/jfmh.2018.11402

الهام لشگری؛ سعید واقعی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا بهنام وشانی


بررسی عوامل موثر بر قطع درمان مراجعه‌کنندگان مراکز سلامت روان جامعه‌نگر (CMHC) شهر تهران

دوره 20، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 153-159

10.22038/jfmh.2018.10687

هدا لایق؛ هادی بهرامی؛ فرید ابوالحسنی؛ ونداد شریفی سنجانی