کلیدواژه‌ها = اختلال دوقطبی
موارد اختلال خلقی دو قطبی بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه: ارزیابی 15 ساله (94-1380)

دوره 19، شماره 5، مرداد و شهریور 1396، صفحه 575-580

10.22038/jfmh.2017.9340

منصور رضایی؛ شرمین رحمانی؛ سید رضا هاشمی؛ وحید فرنیا


اثربخشی گروه‌درمانی شناختی‌-رفتاری بر افسردگی، اضطراب و عزت نفس بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک

دوره 19، شماره 2، بهمن و اسفند 1395، صفحه 113-118

10.22038/jfmh.2017.8494

شهره جنتی؛ فرهاد فریدحسینی؛ امین کاشانی؛ حمید سیفی


بررسی رابطه ی شدت فازهای مانیا و مختلط اختلال دو قطبی با شدت علایم وسواسی-جبری در هم‌ابتلایی این دو اختلال

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 172-177

10.22038/jfmh.2015.4506

نیلوفر مهدوی هزاوه؛ مرجان فریدونی مهر؛ یوسف سمنانی؛ شاهرخ سردارپور گودرزی؛ آذر پیردهقان