کلیدواژه‌ها = مادر
بررسی رابطه اضطراب مادران با تعداد فرزندان

دوره 21، شماره 6، مهر و آبان 1398، صفحه 411-416

10.22038/jfmh.2019.14829

مریم صف آرا؛ مجتبی سلم آبادی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود بهزیستی اجتماعی و روابط مادر-فرزندی دختران تک‌والدینی مادرسرپرست

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 593-598

10.22038/jfmh.2016.8612

طاهره اصلانی؛ سیده منیره آزاده