اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود بهزیستی اجتماعی و روابط مادر-فرزندی دختران تک‌والدینی مادرسرپرست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده-ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این که بهبود روابط و حل تعارضات در بستر خانواده یکی از عواملی بهبود بهزیستی اجتماعی افراد است هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود بهزیستی اجتماعی و روابط مادر-فرزندی دختران بی­سرپرست بود.
روش­کار: روش پژوهش این مداخله بالینی، با پیش آزمون-پس آزمون و گروه شاهد بود. 28 دختر مادرسرپرست دارای تعارض با خانواده انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد گماشته شدند و پرسش­نامه­های مقیاس بهزیستی ذهنی و رابطه والد-فرزندی توسط افراد هر دو گروه تکمیل گردید. گروه آزمون 10جلسه 90 دقیقه‌ای هفتگی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند. تحلیل داده­ها با آمار توصیفی و تحلیلی صورت گرفت.
یافته­ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین نمرات پرسش­نامه­های گروه آزمون و شاهد، تفاوت معنی­دار وجود دارد(05/0>P).
نتیجه­گیری: بنا بر نتایج درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود بهزیستی اجتماعی افراد و همچنین روابط مادر-فرزندی موثر است.

کلیدواژه‌ها