کلیدواژه‌ها = ورزش
ارتباط بین کنترل خشم و فعالیت بدنی

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1398، صفحه 259-263

10.22038/jfmh.2019.14790

ریحانه مالمیر؛ طاهره ندایی


بررسی تاثیر فعالیت‌های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 163-168

10.22038/jfmh.2019.14282

جعفر صداقتی؛ عبدالله قاسمی؛ معصومه شجاعی


مقایسه سبک‌های فرزندپروری، دلبستگی و بهزیستی روان‌شناختی والدین بر گرایش به ورزش-های گروهی و انفرادی دانش‌آموزان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 263-271

10.22038/jfmh.2017.9034

حسین یعقوبی؛ منیرالسادات ذاکرفرد؛ زهرا افرا


مقایسه ی ادراک درد، راهبردهای مقابله با درد و خودکارآمدی درد در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 159-163

10.22038/jfmh.2015.4462

مریم قضایی؛ فخری تاجیک زاده؛ راضیه صادقی؛ لیلی رمضان ساعتچی