نویسنده = مریم صف آرا
بررسی رابطه اضطراب مادران با تعداد فرزندان

دوره 21، شماره 6، مهر و آبان 1398، صفحه 411-416

10.22038/jfmh.2019.14829

مریم صف آرا؛ مجتبی سلم آبادی


ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 141-146

10.22038/jfmh.2019.14248

مریم صف آرا؛ مه سیما پور شهریاری؛ زینب رضایی دهشیبی؛ مینا خانبابایی