دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، مهر و آبان 1387 

مقاله پژوهشی

1. نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی

صفحه 181-190

محمدعلی بشارت