دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، آذر و دی 1390، صفحه 1-21