مقایسه‌ی سبک‌های فرزندپروری طرحواره‌ای در افراد وابسته به سوءمصرف مواد و افراد غیر مصرف‌کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: وابستگی به مواد، معضل سلامت عمومی، توسعه­ی اقتصادی- اجتماعی وامنیت برای جوامع صنعتی و در حال توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی و پیش­بینی سبک­های فرزندپروری در افراد وابسته به سوءمصرف مواد و افراد غیر مصرف­کننده بود.
روش­کار: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، جامعه­ی آماری شامل افراد وابسته به مواد مستقر در کمپ­ها و افراد غیر مصرف­کننده، در منطقه­ی 5 و22 شهر تهران بود. تعداد200 نفر (100 نفر وابسته و 100 نفر غیر مصرف­کننده) به روش در دسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش­نامه­های سبک فرزندپروری یانگ (EMSsفرم کوتاه و جمعیت­شناختی استفاده شد. داده­ها با تحلیل واریانس چندمتغیره (مانووا) تحلیل شدند.
 یافته­ها: بین سبک­های فرزندپروری در افراد وابسته به سوءمصرف مواد و افراد غیر مصرف­کننده تفاوت معناداری وجود دارد  (05/0>P).
نتیجه­گیری: با توجه به وجود تفاوت بین سبک­های فرزندپروری طرحواره­ای در افراد وابسته به سوءمصرف مواد و غیر مصرف­کننده، یافته­های این پژوهش می­توانند در حوزه­ی درمان بالینی و مشاوره و هم­چنین پیشگیری از وابستگی به مواد، استفاده گردند.

کلیدواژه‌ها