بررسی رابطه‌ی کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز گناباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر پژوهشی و مدرس دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز گناباد انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه‌ی توصیفی- همبستگی، تعداد 40 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سئوالی و رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. تحلیل داده‌ها با آمار توصیفی و استنباطی (واریانس و آزمون همبستگی پیرسون) انجام شد.
یافته‌ها: تحلیل داده ها نشان داد که رابطه‌ی سلامت جسمی با رضایت زناشویی معنی‌دار (001/0>P) و همچنینرابطه‌ی سلامت روانی با رضایت زناشویی نیز معنی‌دار است (001/0>P).
نتیجه‌گیری: بین کیفیت زندگی دانشجویان و میزان رضایت زناشویی آن‌ها رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها