رابطه بین شادکامی و امید به زندگی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شادکامی و امید به زندگی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان است.
روش‌کار: جامعه آماری این پژوهش توصیفی شامل دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان است که از بین آن‌ها 100 نفر (50 پسر و 50 دختر) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و امید به زندگی میلر بودند. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، استنباطی ضریب پیرسون و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 استفاده شد.
یافته‌ها: بین شادکامی و امید به زندگی در دانشجویان دختر و پسر رابطه معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به این که با بالارفتن میزان شادکامی، امید به زندگی دانشجویان نیز افزایش می‌یابد باید برنامه‌هایی جهت افزایش میزان شادکامی دانشجویان در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها