اثر‌بخشی روان‌درمانی مثبت‌گرای گروهی بر کاهش افسردگی، استرس و اضطراب مرگ افرادمبتلا به سرطان تحت شیمی‌درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرای گروهی برکاهش افسردگی، استرس و اضطراب مرگ افراد مبتلا به سرطان تحت شیمی‌درمانی انجام شد.
روش‌کار: این پژوهش مقطعی در سال  1395بر روی32 نفر بیمار مبتلا به سرطان تحت شیمی‌درمانی در دو گروه آزمون و شاهد انجام شد. بیماران گروه مداخله درجلسات گروه آزمون تحت درمان مثبت‌گرای گروهی، یک بار در هفته به مدت یک ماه و نیم قرار گرفتند. در ابتدای درمان فرم‌های سنجش DASS-21 و اضطراب مرگ تمپلر به عنوان پیش آزمون و درپایان جلسه ششم به عنوان پس آزمون تکمیل شد. نتایج توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 و با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس، خی دو و تی مستقل و تی زوجی تحلیل شد.
یافته‌ها: مقایسه میانگین متغیرهای افسردگی، استرس و اضطراب مرگ در دو گروه نشان داد که تفاوت آماری معنی‌دار بین دوگروه روان‌درمانی مثبت‌گرا و شاهد وجوددارد (001/0P<).
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش روان درمانی مثبت گرای گروهی را برکاهش افسردگی، استرس و اضطراب مرگ افراد مبتلابه سرطان تحت شیمی درمان موثر نشان می‌دهد. فراهم نمودن تمهیدات لازم
 از سوی مدیران ارشد و پزشکان آنکولوژیست در به کارگیری روان‌درمانی مثبت‌گرای گروهی به منظورکاهش افسردگی، استرس و اضطراب مرگ افراد مبتلا به سرطان تحت شیمی‌درمانی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها