رابطه بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی و سلامت عمومی در دانشجویان دختر

نویسندگان

1 کارشناس مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

2 مربی دانشگاه آزاداسلامی بهبهان، بهبهان، ایران

3 کارشناس ارشد خدمات بهداشت درمانی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، باشگاه پژوهشگران و نخبگان، تربت حیدریه، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه اینترنت جایگاه وسیعی را در بین کاربران جوان دارد که می‌تواند زمینه تخریب سلامت روابط احساسات و در نهایت روان افراد را فراهم نماید. از اهداف این پژوهش بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی و سلامت عمومی در دانشجویان می‌باشد.
روش‌کار: مطالعه حاضر توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی بهبهان بود که به صورت تصادفی 100 دانشجوی دختر انتخاب شدند و به پرسش‌نامه اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی و سلامت عمومی پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با آمار توصیفی و پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 صورت گرفت. 
یافته‌ها: بین اعتیاد به اینترنت با سلامت عمومی و احساس تنهایی رابطه وجود دارد و بین احساس تنهایی با سلامت عمومی نیز رابطه وجود دارد. به این معنی که هر چه دانشجویان اعتیاد اینترنت بیشتری داشته باشند سلامت روان آن‌ها بیشتر در خطر بوده و احساس تنهایی بیشتری می‌کنند.       
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، آموزش استفاده صحیح از فن‌آوری‌های جدید نظیر اینترنت و هم‌چنین آموزش چگونگی کنار آمدن با احساس تنهایی به دانشجویان، ضروری است.

کلیدواژه‌ها