نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی معلمان زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی و مشاوره،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

مقدمه: بهزیستی روان‌شناختی همواره در محیط‌های شغلی و علمی مورد توجه روان‌شناسان بوده است. معلمی یکی از مشاغل مهمی است که پیامدهای جدی جسمانی و روانی ایجاد می‌کند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به تعیین نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی معلمان زن پرداخته است.
روش‌کار: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی است، جامعه‌ی آماری شامل کلیه معلمان زن مقطع متوسطه نواحی سه گانه شهر کرمانشاه در سال 95-1394 بود که 200 نفر به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از فرم مشخصات جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران، پرسش‌نامه بهزیستی روان‌شناختی ریف استفاده گردید. داده بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 تحلیل شدند.
یافته‌ها: تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روان‌شناختی معلمان زن، رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. لذا حمایت اجتماعی ادراک شده توان پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی را به صورت معنی‌دار دارد.           
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پیشنهاد می‌گردد آموزش و شیوه‌های افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده در تدوین برنامه‌های آموزش ضمن خدمت معلمان و داوطلبان مشاغل معلمی، مد نظر قرار گیرد و به اهمیت بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش معلمان در تربیت و توسعه نیروی انسانی و انتقال دانش در آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای مهم  و تاثیرگذار در جامعه توجه گردد.

کلیدواژه‌ها