بررسی انگیزش کارکنان جمعیت هلال احمر استان تهران در نوآوری شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران

3 دکترای فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، مازندران، ایران

چکیده

مقدمه: همگام با پیشرفت تکنولوژی، نحوه رخداد حوادث نیز تکامل یافته و رویارویی با حوادث مستلزم نوآوری در امکانات و تفکرات و شیوه برخورد است. هدف از این مطالعه، بررسی بررسی ارزیابی انگیزه کارکنان جمعیت هلال احمر استان تهران به عنوان یکی از ارگان‌های پاسخگوی امدادی در سطح استان تهران برای نوآوری در شغل‌شان است.
روش‌کار: جامعه آماری این مطالعه توصیفی-مقطعی شامل تمام نیروهای ستادی جمعیت هلال احمر استان تهران بود. جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسش‌نامه انجام شد. این پرسش‌نامه حاوی 6 سئوال است و در آن با استفاده از شیوه استاندارد، به تعیین امتیاز پاسخ‌دهندگان پرداخته شد. در این پرسش‌نامه بیشترین امتیاز ممکن 31 و کمترین آن 7 خواهد بود. امتیاز بالاتر نشانگر انگیزش بیشتر برای روش ابتکاری در شغل است.
یافته‌ها: میانگین نوآوری شغلی در شرکت‌کنندگان مطالعه بالاتر از نمره متوسط نوآوری شغلی یعنی 15 می‌باشد. 6/59 درصد افراد نمره بالاتر از متوسط داشتند و غالب افراد نمره بالایی داشتند. تفاوت معنی‌داری بین نمره انگیزش در گروه‌های جنسیتی مشاهده نشد. تفاوت معنی‌داری بین نمره انگیزش بر حسب تحصیلات مشاهده نمی‌شود. اگر چه تفاوت معنی‌داری بین نمره انگیزش بر حسب سابقه مشاهده می‌شود و افراد با سابقه کمتر از ده سال نمره انگیزش بیشتری داشتند (02/0=P). هم‌چنین تفاوت معنی‌داری بین نمره انگیزش بر حسب سن مشاهده می شود و افراد با سن کمتر نمره انگیزش بیشتری دارند (01/0=P). نتایج نشان داد که میانگین نمره انگیزش برای نوآوری در شرکت‌کنندگان در مطالعه بالاتر از نمره متوسط می‌باشد و اکثر درصد افراد نمره بالاتر از متوسط انگیزش داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که میانگین نمره انگیزش برای نوآوری در کارکنان هلال احمر تهران بالاتر از نمره متوسط می‌باشد و اکثر درصد افراد نمره بالاتر از متوسط انگیزش داشتند.

کلیدواژه‌ها