اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری زناشویی، رضایت جنسی و رضایت از زندگی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 کارشناسی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد قوچان، قوچان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری زناشویی، رضایت جنسی و رضایت زندگی زنان بود.
روش‌کار: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سطح شهرستان قوچان در آبان ماه سال 1394 می‌باشد. تعداد 30 نفر به روش نمونه‌ گیری در دسترس از 3 کلینیک انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سازگاری زناشویی اسپانیر، رضایت از زندگی دینر و رضایت جنسی لارسونبر روی آنان انجام شد. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمون درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کرد و گروه شاهد در لیست انتظار قرار داشت. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد رضایت از زندگی زنانی که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش دریافت کردند، نسبت به زنانی که این درمان را دریافت نکرده‌اند، به طور معنی‌داری افزایش یافت .
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی می‌تواند رضایت از زندگی را در زنان افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها