رابطه باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی با اهمال‌کاری تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، گروه مشاوره، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

مقدمه: هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی بود.
روش‌کار: جامعه آماری این پژوهش توصیفی-همبستگی کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر شیراز در سال تحصیلی 94-93  بود که 300 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی (سولومون و راثبلوم، 1984)، آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (عبادی ومعتمدین، 1384)  و مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی (تری شورت و همکاران 1995) بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و روش تحلیل رگرسیون با کمک نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان نشان داد که باورغیرمنطقی درماندگی در برابر تغییر قادر به پیش‌بینی اهمال کاری تحصیلی به طور مثبت و معنی‌دار و توقع تایید از دیگران به طور منفی و معنی‌دار قادر به پیش‌بینی اهمال کاری تحصیلی می باشند اما باورهای غیر منطقی اجتناب از مشکل و بی‌مسئولیتی هیجانی قادر به پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی  نیستند. همچنین کمال‌گرایی مثبت قادر به پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی به طور منفی و معنی‌دار و کمال‌گرایی منفی قادر به پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی به طور مثبت و معنی‌دار می‌باشند.
نتیجه‌گیری: بنا بر نتایج این پژوهش، باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی قادر به پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها