بررسی مقایسه‌ای خشم و اضطراب در زنان عادی و قربانی همسرآزاری مراجعه‌کننده به مرکز پزشکی قانونی خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: در دهه‌های اخیر از خشونت علیه زنان به عنوان جدی ترین مشکل اجتماعی ورای مرزهای فرهنگی، اجتماعی و منطقه‌ای یاد شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ خشم و اضطراب در زنان عادی و قربانی همسرآزاری مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی خراسان جنوبی انجام شد.
روش‌کار: روش پژوهش، توصیفی علی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه آزار دیده و عادی بود. گروه آزاردیده کلیه زنان مراجعه‌کننده به پزشکی قانونی خراسان جنوبی بودند که طبق نظر پزشکان قانونی و پس از معاینات فیزیکی و جسمی به عنوان آزاردیده مشخص شدند که در بازه زمانی  2ماهه 60 نفر جمع‌آوری شدند. گروه عادی از بین زنان عادی مراجعه‌کننده به پزشکی قانونی که به لحاظ ویژگی‌های جمعیت شناختی، شبیه نمونه ی آزاردیده بودند، انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه کنترل عواطف (سوالات بعد اضطراب و خشم) استفاده شد. برای بررسی داده‌ها تحلیل واریانس چندمتغیری به کار رفت.
یافته‌ها: بین میزان خشم و اضطراب زنان عادی وآزاردیده تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد میانگین نمره های زنان آزاردیده در مقایسه با زنان عادی در مؤلفه‌های خشم و اضطراب  بیشتر است.
نتیجه‌گیری: خشونت خانوادگی باعث ایجاد مشکلات روان‌شناختی بسیاری در فرد می‌گردد لذا توجه به این معضل اجتماعی نیازمند تلاشهای فراوان و توجه مسئولین    می‌باشد و این بررسی می‌تواند دستاورد مهمی برای دست اندرکاران بهداشت روان کشور در راستای تدوین برنامه‌های پیشگیری اولیه و ثانویه از همسرآزاری و نیز راهگشای سیاستگزاران در تدوین قوانین به منظور کاهش خشونت خانگی باشد.

کلیدواژه‌ها