مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با درمان‌ نگهدارنده بر کاهش رفتارهای مخاطره‌آمیز و خشم‌های انفجاری در سوءمصرف‌کنندگان مواد افیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بیمارستان طالقانی، دانشکده-ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرا

2 استادیار گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی، اوین، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، مرکز خدمات روان‌شناسی سیاووشان، تهران، ایران

4 گروه روان‌شناسی بالینی، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بیمارستان طالقانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، استادیار دپارتمان روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان-شناسی و علوم تربیتی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 دکترای تخصصی روان‌شناسی سلامت، استادیار دپارتمان روان‌شناسی، دانشکده‌ی خانواده شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با درمان‌ نگهدارنده بر کاهش رفتارهای مخاطره‌آمیز و خشم‌های انفجاری در سوءمصرف‌کنندگان مواد افیونی انجام گرفت.
روش‌کار: در این کارآزمایی بالینی 57 بیمار با تشخیص سوءمصرف مواد به طور تصادفی درگروه‌های‌آزمون (درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و گروه درمان‌‌های رایج مانند متادون‌درمانی) و گروه شاهد (گروه کمپ) قرارگرفتند. گروه آزمون به مدت 8 هفته مورد درمان قرار گرفتند. آزمودنی‌ها با استفاده از مصاحبه ساختاریافته و پرسش‌نامه‌ی تکانشگری بارت بررسی شدند و نتایج با استفاده از روش‌های آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر (مختلط) و با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: اگر چه هر دو مداخله‌ی گروه‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان‌های رایج منجر به کاهش رفتارهای مخاطره‌آمیز و رفتارهای تکانشگری در سوءمصرف‌کنندگان مواد افیونی می‌شود اما گروه‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در این زمینه اثربخش‌تر بوده و به‌ طور معنی‌داری منجر به افزایش سلامت روان بعد از ترک مواد گردیده است. به ‌علاوه نتایج یافته‌ها نشان داد که تاثیر درمان در دوره پی‌گیری نیز قابل مشاهده بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد گروه‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی نسبت به درمان‌ نگهدارنده متادون و گروه شاهد در کاهش رفتارهای مخاطره‌آمیز در سوء‌مصرف‌کنندگان مواد افیونی موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها