بررسی رابطه هوش اخلاقی و رضایت شغلی با سلامت روان در بین حسابداران و مدیران مالی شرکت‌های شهرک صنعتی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 گروه حسابداری، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: بسیاری از سازمان‌ها بر اهمیت کارکنان به عنوان مهم‌ترین دارایی خود تاکید دارند. پیشرفت و توسعه علم روان‌شناسی در دهه‌های اخیر به ویژه در حوزه‌های سلامت، اخلاق و رضایت‌مندی شغلی، نقش مهم و اثربخشی را به دنبال داشته است.
روش‌کار: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی و رضایت شغلی با سلامت روان در حسابداران و مدیران مالی شرکت‌های شهرک صنعتی مشهد طراحی و اجرا شد. جامعه‌ی آماری به تعداد 251 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 151نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی می باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌های هوش معنوی، رضایت شغلی و سلامت عمومی بودند. از آزمون‌های r پیرسون و رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق در سطح خطای 01/0 نشان می‌دهد که هوش اخلاقی تأثیری بر سلامت روانی نداشته اما رضایت شغلی در تعیین سلامت روانی، موثر بوده است. نتایج حاکی از این بود که بین هوش اخلاقی و سلامت روان از لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد ولی بین هوش اخلاقی و رضایت شغلی و نیز سلامت روان و رضایت شغلی از لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، رضایت شغلی می‌تواند رضایت روان را در بین حسابداران و مدیران مالی، افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها