رابطه‌ی سبک‌های هویتی با رضایت زناشویی در زوج‌های متاهل شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، رودهن، ایران

2 کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سبک‌های هویتی و رضایت زناشویی در زوج‌های متاهل شهر تهران بود.
روش‌کار: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل زوجین متاهل تهران در سال 95-94 بودند که از میان آن‌ها نمونه‌ای به تعداد 150 نفر (75 نفر مرد و 75 نفر زن) به روش تصادفی خوشه‌ای از سطح شهر انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه‌های رضایت زناشویی انریچ و سبک‌های هویتی برزونسکی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد فقط ضریب همبستگی بین تعهد در هویت پردازش شده و رضایت زناشویی با اطمینان 99 درصد به صورت مستقیم معنی‌دار است (34/0=r).
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از این بود که هر چه میزان تعهد متاهلین در هویت پردازش شده، بیشتر باشد، رضایت بیشتری در روابط زناشویی خود دارند.

کلیدواژه‌ها