رابطه‌ی بین اعتیاد به اینترنت با درون‌گرایی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی نهم ناحیه 3 تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با درون‌گرایی دانش‌آموزان دختر پایه نهم ناحیه 3 تبریز می‌باشد.
روش‌کار: پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بوده و جامعه پژوهش حاضر شامل دانش‌آموزان دختر پایه نهم که در سال تحصیلی 95-94 در دبیرستان‌های دولتی ناحیه 3 شهر تبریز مشغول به تحصیل هستند بودند. حجم جامعه برابر با 2566 دانش‌آموز دختر است که حجم نمونه برابر با 349 نفر از دانش‌آموزان دختر بر اساس جدول کرجسی و مورگان می‌باشد. روش نمونه‌گیری به شکل تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه شخصیتی آیزنک (درون‌گرایی، برون‌گرایی)، آزمون اعتیاد به اینترنت20 سوالی یانگ بود. بعد از جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به روش همبستگی و رگرسیون تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که رابطه اعتیاد به اینترنت با درون‌گرایی در سطح 30 درصد اطمینان (0001/0>P) معنادار است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که بین اعتیاد به اینترنت با درون‌گرایی در دانش‌آموزان، رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها