تعیین اثر بخشی هموآنسفالوگرافی (HEG) بر اضطراب درد، شدت درد بربیماران مبتلا به میگرن 55-25 سال شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی هموآنسفالوگرافی (HEG) بر اضطراب درد و شدت درد بیماران مبتلا به میگرن 55-25 سال شهر اصفهان انجام شد.
روش‌کار: این پژوهش بالینی با گروه شاهد با دوره پیگیری یک‌ماهه بود. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به میگرن 55-25 سال  مراجعه‌کننده به مراکز درمانی، مطب پزشکان مغز و اعصاب و روان‌پزشکان اصفهان طی پاییز سال 1394 بود. نمونه‌گیری به صورت در دسترس و تعداد30 نفر از بیماران مبتلا به میگرن انتخاب شدند و با توجه به ملاک‌های ورود و خروج و به صورت تصادفی به گروه آزمون (15 نفر) و شاهد (15 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها قبل و بعد از مداخله به پرسش‌نامه اضطراب درد و پرسش‌نامه شدت درد پاسخ دادند. گروه آزمون تحت درمان هموآنسفالوگرافی قرار گرفته و در مورد گروه شاهد در این مدت هیچ گونه مداخله‌ای صورت نگرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که تفاوت بین گروه آزمون و شاهد در  اضطراب درد و شدت درد، معنی‌دار بوده است (05/0>P).
نتیجه‌گیری: بنا بر نتایج پژوهش برای کاهش اضطراب درد و شدت درد بیماران مبتلا به میگرن می‌توان از درمان هموآنسفالوگرافی سود جست.

کلیدواژه‌ها