بررسی تاثیر رسانه‌های نوپدید (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) بر خیانت عاطفی زوجین و عوامل موثر برآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، ایران

4 کارشناس مشاوره دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

چکیده

مقدمه: خیانت، مسئله‌ای تکان‌دهنده برای زوج‌ها و خانواده‌ها و پدیده‌ای رایج برای درمانگران ازدواج و خانواده است هر چند ارتباط با شخصی غیر از شریک خود، ممکن است به صورت جسمانی یا عاطفی باشد اما نتیجه نهایی این است که زمان صرف شده بین یکی از زوجین با فردی خارج از رابطه‌ی زناشویی برای زوج‌ها مسئله‌ای جدی خواهد بود.
روش‌کار: در این مطالعه توصیفی پیمایشی، 120 نفر از افراد متاهل مناطق شهرستان تربت‌ حیدریه با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق‌ساخته و پرسش‌نامه استاندارد احساس مثبت به همسر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق حاکی از این امر بود که بین تحصیلات، آشنایی قبل از ازدواج و علاقه به همسر قبل از ازدواج با خیانت عاطفی، رابطه‌ی منفی و معنی‌داری می‌باشد. استفاده از رسانه‌های نوپدید مانند ماهواره بر کاهش میل جنسی و هم‌چنین رضایت زناشویی تاثیر بسیار زیادی دارد.  لذا در خانواده‌هایی که از ماهواره، استفاده بیشتری دارند متاسفانه رابطه عاطفی، بسیار ضعیف می‌باشد.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد استفاده از رسانه‌های نوپدید بر میل جنسی، رضایت زناشویی و رابطه عاطفی بین زوجین، تاثیر منفی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها