اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر ساختار انگیزشی دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات نیشابور، نیشابور، ایران

2 دکترای علوم تربیتی، استادیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به اثربخشی ذهن آگاهی بر ساختار انگیزشی در دانش‌آموزان متوسطه دختر در شهر مشهد پرداخته است.
روش‌کار: در این تحقیق بالینی، جامعه‌ی آماری شامل تمامی دانش‌آموزان متوسطه دختر شهر مشهد می‌باشد. 42 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری در دسترس با ملاک داشتن ضریب هوشی متوسط به بالا و برقرار بودن همزمان تمام فعالیت‌های آموزشی شرکت داشتند. اطلاعات درباره مولفه‌های ساختار انگیزشی و میزان ذهن‌آگاهی شرکت‌کنندگان در دو گروه 21 نفری به کمک پرسش‌نامه‌ی اهداف شخصی و پرسش‌نامه‌ی پنج عاملی ذهن‌آگاهی با عنوان مقیاس بهزیستی وارویک و ادینبورگ در دو مرحله کسب شد. جلسات ذهن آگاهی به صورت کارگاه مشاوره گروهی با رویکرد آموزشی برگزار شد. به منظور تحلیل نتایج، روشهای آمار توصیفی، آمار استنباطی، و تحلیل کوواریانس به کار برده شد و نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید.  
یافته‌ها: بنا بر نتایج، آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی باعث افزایش انگیزه دستیابی و تعهد نسبت به هدف وکاهش اجتناب و اعتقاد به شانس و مدت زمان ادراک شده نسبت به هدف می‌گردد.
نتیجه‌گیری: آموزش برنامه‌ی ذهن‌آگاهی بر ساختار انگیزشی دانش‌آموزان متوسطه دختر، تاثیر مثبتی داشته است.

کلیدواژه‌ها