تاثیر آموزش گروهی به روش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برکاهش خشم دانشجویان زن رشته‌ی روان‌شناسی دانشگاه آزاد شهرستان بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاداسلامی، واحداهواز، اهواز، ایران

2 دانشگاه فرهنگیان ایران، ایران

چکیده

مقدمه: در این پژوهش تاثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش خشم دانشجویان زن رشته روان‌ شناسی دانشگاه آزاد شهرستان بهبهان مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌کار: جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان زن رشته روان‌شناسی دانشگاه آزاد شهرستان بهبهان در سال 1394 بودند. 30 نفر از این دانشجویان به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمون و شاهد گمارده شدند. ابزار مورد اندازه گیری در این پژوهش پرسش‌نامه‌ی خشم اسپیلبرگر است. ابتدا روی هر دو گروه پیش‌آزمون اجرا گردید. سپس آموزش گروهی به روش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر روی گروه آزمون در ۸ جلسه اعمال گردید و پس از اتمام آن از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. به منظور تحلیل داده‌ها  علاوه بر روش‌های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش‌های آمار استنباطی همانند کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش گروهی به شیوه شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث کاهش معنی‌دار خشم در دانشجویان زن رشته روان‌شناسی گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد شد.
نتیجه‌گیری: بنا بر نتایج، به نظر می‌رسد که آموزش گروهی به شیوه شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث کاهش خشم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها