پیش بینی میزان موفقیت شغلی خلبانان بر اساس خرده‌مقیاس‌های سی‌گانه‌ی پرسش‌نامه‌ی شخصیت نئو NEO-PI-R)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران

2 کارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران

4 کارشناس ارشد هوافضا دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه: تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که دامنه‌ی وسیع عملکرد شغلی می‌تواند توسط ویژگی‌های شخصیتی کارکنان تحت تاثیر قرار گیرد. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر ویژگی‌های شخصیتی در عملکرد شغلی خلبانان نظامی، انجام پذیرفت.
روش‌کار: در این پژوهش توصیفی-مقطعی، چهل نفر خلبان نظامی از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان پایگاه‌های هوایی ایران در شش ماهه‌ی اول سال 1391 انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌ی شخصیت تجدید نظر شده‌ی نئو (فرم 240 سئوالی) در اختیار آنان قرار داده شد. برای به دست آوردن نمرات کارآیی پروازی نیز، هر آزمودنی توسط دو نفر خلبان ارزیاب، ارزیابی گردید. هم‌چنین برای پیش‌بینی استند‌چک پروازی بر اساس متغیرهای پیش‌بین به کار رفته در مطالعه‌ی ویژگی‌های شخصیتی از رگرسیون گام به گام استفاده شد. تحلیل‌های آماری، با استفاده از نسخه‌ی نوزدهم نرم‌افزار SPSS انجام گرفت.
یافته‌ها: مشخص شد که بین چهار ویژگی شخصیتی تخیل (O1)، اعمال (O4)، اعتماد (A1)، و شایستگی (C1) با نمرات استندچک پروازی، به عنوان شاخص موفقیت شغلی خلبانان، رابطه‌ی مستقیم و معنی‌دار (05/0>P) وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی تواضع (A5) با نمرات استندچک، رابطه مستقیم و معنی‌دار (01/0P≤) وجود دارد. هم‌چنین بین ویژگی شخصیتی شتاب‌زدگی (N5) با موفقیت شغلی نیز رابطه‌ی معکوس و معنی‌دار (05/0>P) مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که چهار خرده‌مقیاس N5، O4، A5 و C1 به ترتیب با تبیین منفی ده، دوازده، بیست و چهار و بیست و یک درصد نمرات استندچک پروازی، سهم قابل ملاحظه‌ای از پیش‌بینی موفقیت شغلی خلبانان را به خود اختصاص داده‌اند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، ویژگی‌های شخصیتی خلبانان در پیش‌بینی موفقیت شغلی آنان، موثر است و می‌تواند در تحقیقات علمی و به صورت عملی در زمینه‌ی روان‌شناسی هوانوردی، به خصوص در استخدام کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان، استفاده شود.

کلیدواژه‌ها