فراتحلیل رابطه‌ی بین برون‌گرایی و رضایت‌مندی زناشویی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در مطالعات مختلف بر اهمیت نقش ویژگی‌های شخصیتی زوجین در رضایت‌مندی و سازگاری زناشویی بسیار تاکید شده است اما به علت وجود تناقض‌ها و پیچیدگی‌های موجود در پژوهش‌های گذشته، راجع به میزان و نوع رابطه‌ی بین ویژگی شخصیتی برون‌گرایی و رضایت‌مندی زناشویی، پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش فراتحلیل، اندازه‌ی اثر رابطه‌ی بین ویژگی شخصیتی برون‌گرایی و رضایت‌مندی زناشویی را اندازه‌گیری نماید.
روش‌کار: در این مطالعه، بین 20 پژوهش مرتبط، 12 پژوهش که از لحاظ روش‌شناختی مورد قبول بود،  انتخاب و با استفاده از ابزار پژوهش (چک‌لیست فراتحلیل) فراتحلیل بر روی آن‌ها انجام گرفت. حجم کل نمونه این پژوهش شامل 2535 شرکت‌کننده بود و 12 اندازه اثر از آن به دست آمد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد اندازه اثر رابطه‌ی میان برون‌گرایی زوجین و رضایت‌مندی زناشویی برابر با 24/0 می باشد (001/0<P). این میزان اندازه اثر، مطابق با جدول کوهن در حد متوسط پایین، ارزیابی شده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به میزان اندازه اثر به دست آمده، ویژگی شخصیتی برون‌گرایی در زوجین، ارتباط معنی‌داری با رضایت‌مندی زناشویی دارد و  بنابراین به نظر می‌رسد زوجین برون‌گرا به میزان متوسط، رضایت زناشویی بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها