بررسی وضعیت سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهرستان بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مشاوره، دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده-ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در پیشرفت هر سازمان، سلامت روان کارکنان آن است. از آنجاکه پرستاران نقش مهم و حیاتی در بهبود سلامت جامعه دارند هدف این پژوهش، بررسی رابطه سلامت روان پرستاران می‌باشد.
روش‌کار: مطالعه‌ی حاضر، یک پژوهش توصیفی-تحلیلی است که از میان پرستاران شهرستان‌های بهبهان 93 نفر (61 زن و 32 مرد) به صورت تصادفی ساده از بین بخش‌های مختلف انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 و آمار توصیفی و آزمون همبستگی تی مستقل تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان دادکه 75 درصد پرستاران غیر سالم و 35 درصد، سالم بودند. بین سلامت عمومی پرستاران زن ومرد، تفاوت معنی‌داری وجودداشت. بین میزان افسردگی و اضطراب، عملکرد اجتماعی و جسمانی در زنان و مردان پرستار، تفاوت معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اکثر پرستاران دارای میزان سلامت روان پایینی داشتند و سلامت روان پرستاران زن در مقایسه با پرستاران مرد، بیشتر در خطر بودند.

کلیدواژه‌ها