پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس عملکرد خانواده و نیازهای بنیادی روان‌شناختی دانش‌آموزان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران (فارس)، ایران

2 دکترای روان‌شناسی عمومی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس عملکرد خانواده و نیازهای بنیادین روان‌شناختی در دانش‌آموزان  متوسطه دوم شهر تهران انجام گردید.
روش‌کار: جامعه این پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوم متوسطه دوم آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 بود. تعداد 254 دانش‌آموز دختر با روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای از دبیرستانهای مناطق 3، 8، 15 و 18 انتخاب شدند و پرسشنامه‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف فرم 54 سئوالی، پرسشنامه عملکرد خانواده 45 سوالی (FADI) و پرسشنامه نیازهای بنیادی روان‌شناختی را جهت تعیین سهم هر یک از متغیرهای بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد خانواده و نیازهای بنیادی روانشناختی، تکمیل کردند.داده‌های حاصل با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی  چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد بین متغیرهای عملکرد خانواده و نیازهای بنیادین روان‌شناختی بامتغیر بهزیستی روان‌شناختی، همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: مولفه ابراز عواطف از عملکرد خانواده و همچنین ابعاد خودمختاری و شایستگی از ابعاد نیازهای بنیادی روان‌شناختی، می‌توانند پیش‌بین خوبی برای بهزیستی روان‌شناختی باشند.

کلیدواژه‌ها