بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی در والدین کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری با گروه شاهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دستیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: بنا به نظر پژوهشگران، ویژگی‌های شخصیتی والدین و رفتار ایشان با کودک بر اختلالات روان‌پزشکی از جمله اختلالات اضطرابی و وسواسی-اجباری وی، می‌تواند اثرگذار باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های شخصیتی والدین کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد انجام گردید.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این مطالعه‌ی توصیفی-مقطعی، شامل والدین کودکان و نوجوانان 18-6 ساله‌ی مراجعه‌کننده به بیمارستان روان‌پزشکی ابن‌سینای مشهد در فروردین تا شهریور 1392 هستند که با روش نمونه‌گیری در دسترس، والدین30 کودک و نوجوان مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری (60 نفر) بر اساس معیارهای چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی و تایید دو روان‌پزشک کودک و نوجوان رسیده بودند وارد مطالعه شدند. گروه شاهد (60 نفر) همگن با گروه آزمون از خانواده‌های کودکان و نوجوانان سالم در مدرسه انتخاب شدند. تمام والدین توسط آزمون تیپ‌شناسی مایرز-بریگز ارزیابی گردیدند. داده‌ها با آمار توصیفی، مجذور خی و نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 15 تحلیل شدند.
یافته‌ها: بنا بر یافته‌ها در ابعاد شخصیتی درون‌گرایی-برون‌گرایی، حسی-شمی، قضاوت‌گرا-ادراک‌گرا و تیپ‌های شانزده‌گانه‌ی مایرزبریگز بین دو گروه شاهد و آزمون، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (05/0<P). تنها در بعد شخصیتی عقلانی-حسی بین دو گروه، تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید (026/0=P).
نتیجه‌گیری: بنا بر نتایج، به نظر می‌رسد که ارتباط معنی‌داری بین اکثر ویژگی‌های شخصیتی والدین با بروز یا شیوع اختلال وسواسی-اجباری در کودکان و نوجوانان دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها