تورش توجه در افراد دارای رژیم غذایی و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: چاقی یکی از بیماری‌های زندگی مدرن و صنعتی است که با افزایش رفاه جامعه رو به فزونی است. عوامل شناختی (سوگیری توجه) نقش اساسی در شکست افراد رژیم‌گیرنده ایفا می‌کند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تورش توجه نسبت به محرک‌های مرتبط با خوراکی‌های پرکالری در مقایسه با خوراکی‌های کم‌کالری حتی به صورت زیر آستانه‌ای بر عملکرد افراد رژیمی در تکالیف شناختی و اثر تداخل است.
روش‌کار: این پژوهش علی-مقایسه‌ای در سال 1390 در کلینیک بیمارستان‌های  قائم و امام رضا (ع) و کلینیک دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد و شرکت‌کننده‌ها (50-20 سال) شامل افراد رژیم‌گیرنده (30 نفر) و افراد عادی  (30 نفر) بودند که  با نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب و در دو گروه رژیمی و غیر رژیمی جای داده شدند. نسبت هر دو جنس در هر دو گروه یکسان بود. برای سنجش سوگیری توجه از آزمون استروپ ترکیبی (زیر آستانه‌ای) استفاده شد و برای هر شرکت‌کننده، دو نسخه‌ی تصویری و واژگانی استروپ اجرا شد. نتایج با استفاده از  نسخه‌ی 19 نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. به منظور بررسی تفاوت میانگین‌های دو گروه از آزمون تی مستقل و برای اثر تداخل محرک‌ها از MANOVA استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هیچ تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های نمرات تداخل تصاویر کم‌کالری  (28/0=P)  و تصاویر پرکالری (57/0=P)، نام خوراکی‌های کم‌کالری (307/0=P)  و نام خوراکی‌های پرکالری (202/0=P)  به صورت زیرآستانه‌ای بین دو گروه وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد زیرآستانه‌ای بودن محرک‌های خورد و خوراک (تصاویر و نام خوراکی‌ها) باعث تورش توجه افراد رژیمی در مقایسه با افراد غیر رژیمی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها