اثربخشی آموزش شناختی–رفتاری ایمن‌‌سازی در برابر استرس بر مهارت‎های مقابله‌ای و کیفیت زندگی زوجین ناسازگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (علوم تحقیقات مرکزی )، دانشکده روان شناسی، کارشناس ارشد، اراک، ایران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (علوم تحقیقات مرکزی) ، دانشکده روان شناسی، اراک، ایران

4 دانشیار روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

5 دانشیار، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی .دانشگاه سلمان فارسی، کازرون، ایران

10.22038/jfmh.2022.20350

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری ایمن‌سازی در برابر استرس بر مهارت‎های مقابله‌ای و کیفیت زندگی زوجین ناسازگار است.
روش کار: از بین زوجینی که به دلیل ناسازگاری به یک مرکز مشاوره در شهر کازرون مراجعه کرده بودند، 24 زوج به‌عنوان حجم نمونه تعیین و به صورت  تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد جایگزین شدند. گروه آزمایش مداخلات 10 جلسه‌ای برنامه ایمن سازی در برابر استرس دریافت کرد و گروه شاهد در لیست انتظار قرار گرفتند. اطلاعات توسط پرسش‎نامه سبک‌های مقابله‌ای اندلر و پارکر، استرس ادراک شده کوهن و کیفیت زندگی SF-36، در دو مرحله‌یپیش‌آزمون و پس‌آزمون جمع‌آوری و به کمک نرم افزار SPSS-18 و به روش کواریانس یک متغیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نشان داد که آموزش شناختی-رفتاری ایمن‌سازی در برابر استرس بر بهبود کیفیت زندگی زوجین موثر است (01/0=P).همچنین این رویکرد آموزشی سبک‌های مقابله‌ای مساله مدار زوجین را افزایش داد (01/0=P).
نتیجه‌گیری:به نظر می‌رسد آموزش ایمن سازی در برابر استرس با افزایش سبکهای مقابله‌ای مسأله‌مدار زوجین ناسازگار میزان کیفیت زندگی آنان را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها