بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان35156، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند،

چکیده

امروزه هوش هیجانی اهمیت روز افزونی در ابعاد مختلف زندگی افراد، اعم از تحصیل و یا حرفه یافته است. این پژوهش نیز با هدف بررسی هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه انجام گرفت.
روش کار : در این مطالعه توصیفی (از نوع پیمایشی و همبستگی) در مجموع370 دانشجوی ترم سوم و چهارم دانشگاه اراک که در دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه تحصیل می کردند به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد شده در این زمینه استفاده گردید که عبارتند از: پرسش نامه هوش هیجانی شرینگ و پرسش نامه اضطراب رایانه هنسن و همکاران. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون آماری و آزمون t استفاده گردید.
نتایج : یافته های پژوهشی نشان داد دانشجویان دانشگاه اراک از هوش هیجانی بالاتر از متوسط و پایین تر از عالی برخوردارند. بین هوش هیجانی و خرده مؤلفه های آن با اضطراب رایانه رابطه معنادار منفی وجود دارد (01/0p=). همچنین در بررسی تأثیر خرده مولفه های هوش هیجانی و متغیرهای فردی (جنسیت، رشته تحصیلی، معدل و ...) در پیش بینی متغیر ملاک (اضطراب رایانه) نتایج نشان داد که تنها خود آگاهی، هوشیاری اجتماعی و خود انگیزی در پیش بینی متغیر ملاک تأثیر معناداری دارند(001/0p<) و از متغیر های فردی تنها رشته تحصیلی در پیش بینی اضطراب رایانه تأثیر معناداری داشت (01/0p=). بین میانگین نمرات پسران و دختران در متغیرهای هوش هیجانی و اضطراب رایانه تفاوت معنا داری مشاهده نشد.
بحث: با توجه به بالا نبودن هوش هیجانی در دانشجویان و وجود رابطه معنادار منفی بین هوش هیجانی و اضطراب رایانه به نظر می رسد توجه به هوش هیجانی برای بهبود بهداشت روانی و موفقیت در عملکرد دانشجویان از اهمیت و ارزش بسیاری برخوردار باشد. لذا پیشنهاد می گردد تا در برنامه درسی دانشگاه ها به هوش هیجانی و لزوم ارتقاء آن در دانشجویان توجه لازم به عمل آید.

کلیدواژه‌ها