کلیدواژه‌ها = درمان شناختی-رفتاری
مقایسه اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری بر میزان اضطراب و افسردگی

دوره 22، شماره 1، آذر و دی 1398، صفحه 27-30

10.22038/jfmh.2019.14944

Alireza Salemi Khamene؛ Saeed Bakhtiaripour؛ Farah Naderi؛ Alireza Heidari؛ Parvin Ehteshamzadeh